S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

::: Türkiyat Araştırmaları Dergisi | ISSN 1300-5766

28. SAYI                                         Derginin tamamını görmek için tıklayınız.

Güz 2010

 

İÇİNDEKİLER

 

 

Bilal AKTAN

Dîvânu Lügâti’t-Türk’ün Söz Varlığında Yer Alan İkilemeler

 

Rıdvan ÖZTÜRK

Afganistan Türkmencesinde Standart Türkmence Dışı Şekiller

 

Feyzi ERSOY

Çuvaş Türkçesinde İkili Biçimler

 

Aylin KOÇ

Kelime Sonunda Ünsüz Türemesi

 

Mehmet YASTI

Esrârü’l-‘Ârifîn ve İmla Özellikleri Üzerine Bir Değerlendirme

 

Bekir DİREKCİ

Hızır Bin Yakub’un Cevâhirü’l-Me‘ânî Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme

 

Ahmet BENZER

-sA Ekinin İşlevleri ve Dilek-Şart Ayrımı

 

Suzan ULUOĞLU

Kulikovo Savaşı Üzerine Yazılan Eserlerde Türkçe Kökenli Kişi Adları (Antroponimler)

 

Orçun ÜNAL

Kutadgu Bilig’de Geçen Yaŋsaguçı Kelimesi Üzerine

 

Fatma AÇIK

Hurşid Devran’ın “Emir Timur’un Oğlunun Ölümü Hakkında Rivayat” Adlı Hikâyesinin Üslup Açısından İncelenmesi

 

Kaplan ÜSTÜNER

“Güler” Redifli Gazellerin Karşılaştırılması

 

Zübeyde ŞENDERİN

Ruhçu ve Maddeci Görüş Ekseninde Matmazel Noraliya’nın Koltuğu

 

Abdülhakim TUĞLUK

Mustafa Kutlu’nun “Mavi Kuş”unda Mekânın Poetiği

 

H. Mustafa ERAVCI

Osmanlı-Safevî Münasebetleri İle İlgili Türkçe Kaynaklar

İrfan GÖRKAŞ

Tarih Yazıcılığından Tarih Felsefesine: Mehmet Ârif’in “Muhâkemeli Tarih” Anlayışı
 

Ali ÜREMİŞ

Türkiye Selçuklularında Bazı Sünnî Tasavvuf Hareketleri
 

Ali Aslan TOPÇUOĞLU

Mecelle Şârihi Ali Haydar Efendi’nin Hayatı ve Hukukçuluğu
 

Ali Rıza GÖNÜLLÜ

Osmanlı Devletinin Son Döneminde Meydana Gelen Sel Baskınları (1857-1913)
 

Döndü DÜŞÜNMEZ

Tanzimat Devrinde Kapı Kethüdalığı Müessesesi Hakkında Temel Bilgiler
 

Züriye ÇELİK

Osmanlının Zor Yıllarında Rumeli Göçmenlerinin Türk Basınındaki Sesi: ‘Muhacir’ Gazetesi (1909-1910)
 

Mustafa YILDIRIM-Zühal BAYLAN

Kelkit Yöresi Zililerinden Çuval, Heybe, Palaz ve Çanta Örnekleri

Birol GÜLNAR-Şükrü BALCI
Televizyon İzleme Motivasyonları ve Kültürleşme: Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencileri Üzerine
Bir Araştırma


Mustafa ÇIPAN-Sibel KARAMAN
Dede Efendi’nin Yürük Semâîlerinin Usûl-Arûz Vezni İlişkisi Yönünden İncelenmesi

Esra EGÜZ
Prof. Dr. Ahmet Mermer, Dr. Ahmet Selahattin Hidayetoğlu, Dr. Mustafa Erdoğan, Dr. Neslihan Koç Keskin, Osmanlı Şiirinde Mevlânâ Övgüleri ve Mevlevîlik Unsurları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2009, 728 s.